Skip to content Skip to footer

Co można załatwić u notariusza?

Notariusz to osoba sporządzająca akty notarialne oraz inne dokumenty mające charakter prawny. Ma on prawo do stosowania pieczęci notarialnej, która zawiera wizerunek orła i jest poświadczeniem, że sporządzone dokumenty są zgodne z prawem. Za świadczone usługi notariusz pobiera taksę notarialną.

Kim jest notariusz?

Notariusz zwany dawnej rejentem jest osobą uprawnioną do sporządzania dokumentów prawnych. Osoba będąca notariuszem mianowana jest przez Ministra Sprawiedliwości, który wyznacza także miasto w jakim będzie on stacjonował. Notariusz ma prawo do korzystania z ochrony jaka przysługuje osobom publicznym, a czynności jakie wykonuje oraz taksa notarialna jaką pobiera za ich wykonanie uregulowane są w prawie o notariacie oraz szczególnych przepisach. Notariusz sprawuje czynności notarialne w celu uniknięcia sporów pomiędzy stronami i zminimalizowania ilości spraw odbywających się w sądach.

Koszt usług notarialnych

Cena poszczególnych usług notarialnych określona jest w prawie notarialnym przez Ministra Sprawiedliwości. Cena konkretnej czynności wykonywanej przez notariusza może się różnić w zależności od jej rodzaju natomiast nie może być wyższa niż ta określona w prawie notarialnym.

Kto może zostać notariuszem?

Notariuszem może zostać osoba mająca obywatelstwo polskie. Osoba ta musi w pełni korzystać z praw publicznych i mieć zdolność do czynności prawnych. Kandydat na notariusza musi mieć nieskazitelny charakter i dać rękojmie prawidłowego wykonywania czynności notarialnych. Musi mieć on tytuł magistra lub ukończone studia za granicą uznawane w Polsce. Aby zostać notariuszem trzeba odbyć aplikację i złożyć egzamin w Polsce i mieć co najmniej 26 lat.

Czynności wykonywane przez notariusza

Osoba sprawująca pozycję notariusza zajmuje się sporządzaniem aktów notarialnych oraz poświadczeń. Dostarcza on oświadczenia, a także sporządza weksle i czeki oraz protokoły. Do zadań notariusza należy także przechowywanie papierów wartościowych oraz sporządzanie odpisów oraz wypisów, a także poświadczenie zgodności kopii z oryginałem poszczególnych dokumentów. Notariusz sporządza także testamenty oraz intercyzy, które muszą być poświadczone notarialnie, a także wykonuje czynności związane z wpisem do ksiąg wieczystych. Dokumenty sporządzone przez notariusza mają moc urzędową.

Artykuł powstał w oparciu o materiały znalezione na notariusz-bydgoszcz.com.pl.