Skip to content Skip to footer

Zgłoszenie wierzytelności

Zgłoszenie wierzytelności jest bardzo ważnym krokiem, który powinien zostać podjęty przez wierzyciela, aby mógł on uczestniczyć w postępowaniu upadłościowym oraz odzyskać część należnych pieniędzy.

Kiedy należy zgłosić wierzytelność?

Do wypłaty środków z masy upadłościowej uprawniony jest wierzyciel, który został umieszczony przez syndyka na liście wierzytelności. Lista sporządzona przez syndyka zawiera należności ze stosunku pracy oraz należności, które zostały zabezpieczone rzeczowo, np. hipoteką lub zastawem. Inni wierzyciele sporządzić muszą Zgłoszenie wierzytelności, aby otrzymać środki, które wypłacane będą przez syndyka.

Gdzie i kiedy złożyć zgłoszenie wierzytelności?

Zgłoszenie wierzytelności przesyłane jest do syndyka w terminie określonym w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości. Najczęściej jest to 30 dni od dnia, w którym obwieszone zostanie postanowienie o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Zgłoszenie wierzytelności, które zostało złożone w terminie wolne jest od opłat sądowych.

Zgłoszenie sporządzane jest na piśmie w dwóch egzemplarzach, do których dołącza się oryginał lub notarialnie poświadczone odpisy dokumentów, które uzasadniają dane zgłoszenie. Poświadczenie odpisów dokonane może być przez radcę prawnego lub adwokata, który jest pełnomocnikiem wierzyciela zgłaszającego wierzytelność.

Co należy zawrzeć w zgłoszeniu wierzytelności?

Zgłoszenie wierzytelności zawierać musi następujące informacje:

– imię i nazwisko oraz adres wierzyciela lub nazwę firmy i adres jej siedziby,
– określenie wysokości wierzytelności wraz z odsetkami, a także wartość wierzytelności niepieniężnej,
– dowody, które potwierdzą istnienie wierzytelności,
– kategorie, do której wierzytelność się zalicza,
– zabezpieczenie dotyczące wierzytelności i oświadczenie wierzyciela o kwocie w jakiej wierzytelność nie będzie zaspokojona z zabezpieczonego przedmiotu,
– przedmiot, który jest zabezpieczeniem,
– informację czy wierzytelności nie podlega postępowaniu sądowemu lub administracyjnemu,
– ilość udziałów, a także ich rodzaj jeżeli wierzyciel jest wspólnikiem spółki, która upadła.