Skip to content Skip to footer

Odpady poprodukcyjne

Śmieci to globalny problem, a rozwijająca się gospodarka i tym samym konsumpcjonizm przyczyniają się do coraz większej ich ilości. Obecnie śmieci w każdym gospodarstwie domowym dzieli się na pięć głównych frakcji, ale odpady powstają również w przypadku firm i zakładów produkcyjnych. Są to tzw. odpady poprodukcyjne.

Kiedy mamy do czynienia z odpadami poprodukcyjnymi?

W przeciwieństwie do zwykłych odpadów generowanych przez gospodarstwa domowe Odpady poprodukcyjne powstają w wyniku przemysłowej lub wytwórczej działalności człowieka. Nie są one wytworem ubocznym, a firma nie znajduje dla nich żadnego zastosowania. Każde przedsiębiorstwo musi prowadzić ewidencję tego rodzaju pozostałości, co ma między przyczynić się do zmniejszenia dzikich wysypisk z potencjalnie niebezpiecznymi odpadami.

W zależności od specyfiki każdej branży i tym samym przedsiębiorstwa, które działa w określonym sektorze, pozostałości mogą być bardzo różne. Każda firma ma obowiązek znaleźć rozwiązanie i sposób na utylizację swoich odpadów poprodukcyjnych. Pomoce są w tym firmy, które zajmują się tego rodzaju działalnością.

Przykłady odpadów poprodukcyjnych

Różnią się one zależnie od branży i praktycznie generowane są przez każde przedsiębiorstwo. W sklepie spożywczym będą to opakowania foliowe, kartony, a także przeterminowane produkty o różnym charakterze. Odpady opakowaniowe są jednymi z najliczniejszych.

Większym problemem jest między innymi branża gastronomiczna czy mięsna, gdzie do odpadów zalicza się również pozostałości w postaci kości czy resztek jedzenia, a także chemiczna czy farmaceutyczna. Tego rodzaju pozostałości mogą być niebezpieczne dla środowiska.

Właściwa utylizacja

Obowiązkiem każdego przedsiębiorstwa jest informowanie o rodzaju generowanych śmieci, a także o tym, co się z nimi dzieje. Jeśli jest to możliwe, to najlepszym rozwiązaniem jest znalezienie dla nich powtórnego zastosowania, ale istnieje duża grupa pozostałości, których nie można powtórnie wykorzystać.

Odpady poprodukcyjne, które nie znajdują ponownego zastosowania, muszą zostać odpowiednio zutylizowane. Zarówno odbiorem, przetwarzaniem czy utylizacją zajmują się odpowiednie firmy. Zawarcie z nimi umowy na odbiór takich śmieci rozwiązuje problem bezużytecznych pozostałości.