Skip to content Skip to footer

Podział zanieczyszczeń wód

Woda jest nam niezbędna do życia i prowadzenia działalności czy to rolnej czy przemysłowej. Poważnym problemem naszych czasów jest zanieczyszczenie wód, które pogłębia się wraz z coraz większym naciskiem antropogenicznym na naturalne obszary źródliskowe i zbiorniki czy cieki wodne.

Klasy czystości wód Polski

Wody naszego kraju podzielono na trzy główne klasy czystości. Pierwszą z nich jest woda najczystsza. Nadaje się ona doskonale zarówno do konsumpcyjnych potrzeb ludności, zaopatrzenia w wodę pitną oraz bytowania wymagających czystości gatunków zwierząt (raki) oraz ryb (łososiowate).

Klasa druga określa wody dobrze nadające się do celów rekreacyjnych przez co rozumiemy sporty wodne takie jak pływanie czy nurkowanie oraz wędkarstwo i żeglarstwo.

Kolejne wody – trzeciej klasy mają ogromną przydatność rolną, doskonale nadają się do podlewania i nawadniania upraw oraz pojenia zwierząt gospodarskich. Stosowane są też powszechnie w przemyśle z wyłączeniem tych działów, które wymagają wód o jakości wód pitnych (przemysł spożywczy, przemysł farmaceutyczny).

Chemiczne zanieczyszczenie wód

Podstawowym i najczęściej występującym rodzajem zanieczyszczenia wód są zanieczyszczenia chemiczne. Najczęściej tworzą je: detergenty, nawozy sztuczne, fenole, związki metali ciężkich dostające się do wód wraz ze ściekami przemysłowymi, komunalnymi, zanieczyszczeniami rolniczymi. Pestycydy i sztuczne nawozy, ale też opryski ochronne to główna przyczyna zanieczyszczeń wód obszarów wiejskich. Spłukiwane z pól trafiają do cieków i zbiorników wodnych powodując zakwit w nich glonów. Te z kolei zużywając tlen powodują wymieranie ryb i zwierząt wodnych.

Poważny problem biocenozie wodnej sprawiają też cząstki metali ciężkich występujące w wodzie. Jest to poważne i ciężkie do usunięcia zanieczyszczenie. Cząstki ołowiu, rtęci a także kadmu, niklu, miedzi i chromu kumulują się w tkankach zwierząt wodnych i powodują ich wymieranie. Człowiek spożywając zatrute metalami ciężkimi ryby prowadza te metale do swojego organizmu co jest bardzo niezdrowe i ma negatywne konsekwencje dla zdrowia.

Ocena zanieczyszczeń wód

W celu dokonania właściwej oceny jakości wody z danego zbiornika należy zbadać dwa podstawowe czynniki cieczy – biologiczne oraz chemiczne. Do biologicznych zaliczamy testy na obecność wskaźnika coli. Polega on na wskazaniu liczby pałeczek organizmów z grupy coli w danej objętości wody zwykle w 100 ml a od ich ilości zależy zdatność wody do spożycia.

Parametry chemiczne wody to utlenialność wody oraz ilość występujących w niej fosforanów a także procentowa ilość zanieczyszczeń metalami ciężkimi w próbce 100 ml.