Skip to content Skip to footer

Co musi zawierać wniosek o ogłoszenie upadłości?

Wniosek o ogłoszenie upadłości może złożyć dłużnik lub jeden z jego wierzycieli. Musi być on wypełniony starannie i merytorycznie. Braki formalne prowadzą do tego, że termin do zainicjowania postępowania upadłościowego zostanie przesunięty, co rodzi wiele konsekwencji prawnych.

Kto może złożyć Wniosek o ogłoszenie upadłości?

Wniosek może złożyć dłużnik za pośrednictwem poczty lub osobiście w biurze podawczym sądu. Również wierzyciele osobiści dłużnika mogą taki wniosek złożyć.

Sprawę rozpatruje sąd właściwy miejscowo, w obszarze którego działalność prowadzi dłużnik. Wraz z wnioskiem musi zostać uiszczona opłata. W przypadku osób prowadzących działalność jest to stała opłata w wysokości 1000 złotych. Osoby fizyczne chcące ogłosić upadłość konsumencką muszą zapłacić jedynie 30 złotych.

Co musi zawierać wniosek?

We wniosku muszą znaleźć się dane osobowe wnioskodawcy. Nie może zabraknąć okoliczności, które przyczyniły się do złożenia wniosku oraz informacje o tym, jakiemu prawu podlega dłużnik.

W przypadku złożenia wniosku przez dłużnika, musi on wskazać aktualny majątek oraz jego szacunkową wycenę. Należy wykazać wszystkich wierzycieli, kwotę zadłużenia oraz przyczyny, jak do tej sytuacji doszło.

Ogłoszenie upadłości – konsekwencje

W przypadku ogłoszenia przez sąd upadłości majątek dłużnika przechodzi we władanie syndyka.

Wszystkie ruchomości, nieruchomości, gotówka i środki na lokatach bankowych zostają przeznaczone na spłatę zadłużenia. Dłużnik nie ma możliwości dysponowania własnym majątkiem do czasu zaspokojenia wierzytelności wobec wierzycieli.